Sosialisasi Bayar Zakat Perdagangan untuk Pedagang di Pasar Matangglumpangdua Kecamatan Peusangan

Zakat Perdagangan atau Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya). Ketentuan zakat perdagangan, Berjalan 1 tahun ( haul ), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 94 gr emas. Nishab (Kadarnya) zakat sebesar 2,5 %. Dibayarkan dengan uang. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya mencapai nisab atau lebih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *